Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Waterwijzer Natuur

Voor het bepalen van de effecten van waterhuishoudkundige wijzigingen op natuur, worden op dit ogenblik, net als bij de landbouw, drie methodes gehanteerd. Het gaat om DEMNAT, PROBE en NTM. Op dit ogenblik is er vaak discussie over de vraag in welke situatie je welke methode het best kunt toepassen. De Waterwijzer Natuur, die op dit ogenblik wordt ontwikkeld, is feitelijk een beslisboom die helpt bij de keuze voor een van de methoden. Op die manier wordt de methodiek gekozen die het meest accuraat het antwoord geeft op de vraag die je hebt.

De aanleiding voor dit project is een landelijke knelpuntenanalyse natuur die 2011  is uitgevoerd het kader van het deelprogramma Zoetwater een landelijke knelpuntenanalyse. Voor terrestrische natuur is daarbij gebruik gemaakt van het model DEMNAT (Dosis Effect Model NAtuur Terrestrisch). In 2012 is de analyse aangescherpt, waarbij naast modelberekeningen ook gebruik is gemaakt van een literatuurstudie. Op basis daarvan is geconstateerd dat verbetering van de werkwijze van de modellering wenselijk is. Daarnaast is er de wens om in de modellering meer rekening te houden met processen die relevant zijn in relatie tot klimaatverandering, met name wijzigingen in de zoetwaterbeschikbaarheid. Er is behoefte aan beleidsrelevante graadmeters.

Het uiteindelijke doel van dit project is het koppelen van de natuureffectmodellen van KWR en Alterra aan het Nationaal Modelinstrumentarium (en het Waternoodinstrumentarium), zodat deze ingezet kunnen worden bij de analyse van klimaatscenario’s en kansrijke strategieën binnen het Deltadeelprogramma Zoetwater. Het project is een opmaat voor een meer intensieve samenwerking met als doel gezamenlijke analyses van modelresultaten mogelijk te maken.

STOWA, het Ministerie van EZ en RWS Water, Verkeer & Leefomgeving (vml. Waterdienst) hebben gezamenlijk het initiatief genomen voor dit project.