Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Waterwijzer Landbouw, wat wordt het?

Het is de bedoeling dat De Waterwijzer Landbouw uiteindelijk meerdere producten omvat, die op verschillende manieren inzetbaar zijn. Het betreft de volgende onderdelen:

  1. Een eenvoudig toepasbare (online) tool (Waterwijzer Landbouw) om bijvoorbeeld op basis van grondwaterstands- en bodeminformatie opbrengstderving te genereren, met onderscheid in droogteschade, natschade en zoutschade. De tool geeft informatie voor de huidige meteorologische condities en voor uiteenlopende klimaatscenario’s.
  2. Makkelijk toegankelijke grafieken en relaties, die de basis vormen voor de tool. Die relaties noemen we ook wel metarelaties, gemaakt met behulp van het beschikbare modelinstrumentarium. De relaties worden gepresenteerd in de vorm van eenvoudige wiskundige functies en goed afleesbare grafieken, waarbij grondwaterkarakteristieken en zoutconcentraties resulteren in percentages opbrengstderving.
  3. Operationeel model SWAP-WOFOST voor het berekenen van gewasopbrengsten in relatie tot droogte, zuurstoftekort en zout, geschikt voor gebruik door deskundigen. Hiermee kan gerekend worden voor verschillende jaren en extreme weersomstandigheden. Kortom, beschikbaar voor maatwerk. Bovendien is het model beschikbaar om opnieuw metarelaties af te leiden. Zo maken we de WaterWijzer Landbouw reproduceerbaar en zelfs steeds weer opnieuw actualiseerbaar, bijvoorbeeld door nieuwe weersgegevens, gewasgegevens of klimaatgegevens te gebruiken.
  4. Operationele modelkoppelingen met enerzijds BBPR (Bedrijfs Begrotings Programma Rundvee) en anderzijds MEBOT (Milieu Economisch Bedrijfsmodel Open Teelten) voor respectievelijk melkveehouderij en akkerbouw/vollegrondsgroententeelt, voor het berekenen van agrarische bedrijfseconomische resultaten en indirecte effecten van droogte, zuurstoftekort en zout. Ook deze koppelingen zijn in eerste instantie geschikt voor gebruik door deskundigen.