Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Waterwijzer Landbouw, algemeen

Voor het berekenen van effecten van waterhuishoudkundige maatregelen op landbouwkundige opbrengsten zijn veel methodes beschikbaar, zoals de HELP-tabellen en TCGB-tabellen. Deze methodes zijn gebaseerd op oude, niet-reproduceerbare berekeningen met weergegevens uit de jaren 1950-1980. Vandaar dat de gebruikers van deze methodes al geruime tijd aandringen op vernieuwing. Om te beginnen omdat het weer is veranderd door klimaatverandering. Datzelfde geldt voor de omstandigheden voor landbouwproductie. Naast een kwantificering van droogte- en natschade willen gebruikers bovendien inzicht hebben in zoutschade en de effecten van extreme weersomstandigheden, terwijl de veelgebruikte HELP-tabellen alleen langjarige gemiddelde effecten geven.

In het project Waterwijzer Landbouw ontwikkelen we een uniform, breed gedragen en praktische methode voor het bepalen van klimaatbestendige relaties tussen waterhuishoudkundige condities en (veranderingen daarin) en gewasopbrengsten, dit ter vervanging van de huidige methoden. Op deze wijze krijgen waterbeheerders, maar ook agrariërs een veel nauwkeurigere inschatting van het effect van waterhuishoudkundige maatregelen op landbouwkundige opbrengsten, in termen van droogteschade, natschade en zoutschade. WaterWijzer wordt daarmee een onmisbaar instrument, onder meer bij het doorrekenen van peilbesluiten en inrichtingsplannen en bij het bepalen van de invloed van grondwateronttrekkingen op gewasproductie.

Het project WaterWijzer Landbouw is gestart in het najaar van 2012 en heeft een verwachte looptijd tot en met 2016

Wie doen er mee in het project?

Opdrachtgevers en betrokken zijn: Ministerie van I&M, ministerie van EZ, Waterleidingbedrijven Vitens en Brabant Water, Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON), provincie Zuid-Holland, Provincie Utrecht, LTO, ACSG, STOWA en de waterschappen

Aan dit project werken mee: KWR Watercycle Research Institute, De Bakelse Stroom en Wageningen UR (Alter, Live stock Research en Wageningen Universiteit).

Welke methoden zijn er nu?

De HELP-tabellen dateren uit 1987. Ze zijn bedoeld om voor landinrichtingsprojecten de effecten van waterhuishoudkundige maatregelen vast te stellen in de vorm van opbrengstderving voor bouwland en grasland. De informatie is een aantal malen herzien en aangevuld, o.a. voor toepassing in Waternood. Waternood is een denkstappenplan voor een optimale waterstaatkundige inrichting van een gebied, die rekening houdt met de grond- en oppervlaktewatereisen van alle functies in dat gebied, zoals landbouw natuur en recreatie.

De resultaten van de HELP-tabellen worden gepresenteerd als langjarige, gemiddelde schade als functie van grondwatertrap en bodemtype. Droogteschade is berekend met het oude simulatiemodel LAMOS, natschade is bepaald op basis van expertkennis. In de huidige methoden wordt zout niet, of beperkt meegenomen.   

TCGB-tabellen lijken op de HELP-tabellen. Ze zijn er alleen voor grasland op zandgrond, maar ze geven niet alleen langjarige gemiddelden. Ook wordt de opbrengstderving voor verschillende jaren gegeven in de vorm van droogtegraden. De oorspronkelijke berekeningen zijn uitgevoerd met het simulatiemodel MUST (verwant aan LAMOS).

Agricom is een agro-economisch model dat wordt ingezet als nabewerking bij hydrologische berekeningen. Resultaten van bijvoorbeeld het Nationaal Hydrologisch instrumentarium worden omgezet naar grondwaterstanden en vervolgens met de uitgebreide HELP-tabellen omgezet naar opbrengstderving.