Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Waterwijzer Landbouw & schadecompensatie grondwater (ACSG)

De Waterwet biedt iedereen die denkt schade te ondervinden als gevolg van een onttrekking of infiltratie van grondwater waarvoor een watervergunning is afgegeven, de mogelijkheid Gedeputeerde Staten van de provincie waarin de schade zich voordoet, te verzoeken hiernaar een onderzoek in te stellen. Gedeputeerde Staten van alle 12 provincies hebben de landelijke AdviesComissie Schade Grondwater (ACSG) ingesteld met als opdracht deze onderzoeken uit te voeren en de resultaten te verwerken in een advies aan betrokkenen.

In de advisering door de ACSG gaat het vaak om verandering van de opbrengst in de landbouw als gevolg van onttrekking of infiltratie van grondwater. Hiervoor gebruikt de ACSG de TCGB-tabellen. De ACSG hecht er belang aan dat haar instrumentarium voor de vaststelling van schade actueel en maatschappelijk geaccepteerd is. Ook dient het rekening te houden met de gevolgen van de klimaatverandering die zich voltrekt. Andere partijen als waterschappen en het rijk hebben ook belang bij eenzelfde instrumentarium als hulpmiddel bij de opstelling voor diverse waterplannen. De ACSG is aangesloten bij het samenwerkingsverband dat de Waterwijzer Landbouw laat ontwikkelen, het instrumentarium dat onder ander de TCGB-tabellen zal vervangen. Naar verwachting zal dit in 2016 zijn beslag krijgen. In hun rol als opdrachtgever van de ACSG financieren de gezamenlijke provincies de bijdrage van de ACSG aan de ontwikkeling van de Waterwijzer Landbouw.

Tot het moment van invoering van de nieuwe systematiek zal de ACSG de huidige methodiek, die in de afgelopen tijd zijn waarde heeft bewezen, toepassen. De ACSG zal na de introductie van de Waterwijzer Landbouw dan bestaande, op de huidige methodiek gebaseerde schade­regelingen, niet herzien. Het is nog niet te zeggen wat het effect zal zijn van het toepassen van de Waterwijzer Landbouw op de hoogte van de schadebedragen die in de adviezen van de ACSG zullen worden vermeld.

Voor nadere informatie over de ACSG kan haar website www.grondwaterschade.nl worden geraadpleegd.